Vragenlijst

Vul onderstaande vragenlijst in om inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s voor je evenementenbezoeker en je weg te vinden in de zoektocht naar maatregelen om met deze risico’s om te gaan.

Belangrijk! Beantwoord alle vragen. Enkel dan krijg je het resultaat van de Risico Quickscan te zien.

Vul alle vragen in om je resultaat te krijgen.

* Vindt het evenement plaats tussen 15 mei en 30 september*?

*Vanaf 15 mei tot en met 30 september loopt de waakzaamheidsfase van het warmteactieplan van het Departement Zorg. Tijdens de waakzaamheidsfase vraagt het Departement Zorg aan professionelen die werken met kwetsbare doelgroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke periode van langdurig warm weer.


* Is er momenteel sprake van een verhoogd dreigingsniveau in België (= niveau 3 of 4)*?

*Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verwerkt alle relevante informatie en inlichtingen over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering. Ze bepalen, op een schaal van 1 tot 4, het algemeen dreigingsniveau voor België. Voor de meest recente informatie over het dreigingsniveau, raadpleeg steeds de website van OCAD: https://ocad.belgium.be.


* Het evenement is best te omschrijven als…


* Het evenement duurt…


* Hoeveel gelijktijdige bezoekers verwacht je (per dag) op het evenement?


* Vindt het evenement voor een groot deel ’s avonds of ’s nachts plaats?


* Het evenement is VOORAL...

*Bij een statisch evenement staan de bezoekers voornamelijk stil of zitten. Bij een dynamisch evenement staan de bezoekers voornamelijk recht of zijn ze in beweging.


* Het evenement is...


* Wordt er (koud en/of warm) eten aangeboden?


* Worden er alcoholische dranken (bier, wijn en/of sterke drank) aangeboden?


* Verwacht je dat drugs aanwezig zullen zijn?


* Zijn er gasflessen aanwezig?


* Zijn er tijdelijke (of mobiele) verwarmingsinstallaties aanwezig?


* Zijn er bak-, braad-, en/of kooktoestellen aanwezig?


* Is er sfeerverlichting en/of versiering aanwezig?


* Zijn er vuurhaarden en/of vuurmanden aanwezig?


* Zijn er pyrotechnische artikelen* aanwezig?

*Onder pyrotechnische artikelen wordt verstaan: artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren. Denk aan feestvuurwerk, spektakelvuurwerk en vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk.


* Zijn huisdieren op het evenemententerrein toegelaten?


* Wordt een openbare wifi hotspot aangeboden?


* Vindt het evenement plaats op meerdere locaties?


* Het evenement vindt plaats…


* Vindt het evenement plaats op of vlak naast open water (= waterpartijen buiten in de open lucht)?


* Vindt het evenement of een bepaalde activiteit van het evenement plaats in een tent?


* Zijn er tijdelijke constructies (andere dan tenten) opgesteld op het evenemententerrein? Denk aan podia, tribunes, ...


* Is er een camping aanwezig?


* De ondergrond van het evenemententerrein is VOORAL...


* Hoe bereikbaar is het evenement met het openbaar vervoer?


* Zijn er obstakels/hindernissen voor voetgangers op de toegangswegen naar het evenement aanwezig? Denk aan tunnels, trappen, bruggen, …


* Zijn er voldoende parkeergelegenheden in de buurt van het evenement voor het verwacht aantal bezoekers?


* Is het de eerste keer dat je het evenement organiseert?


* Het evenement richt zich VOORAL op…


* Het evenement richt zich VOORAL op…


* Verwacht je conflicterende of rivaliserende groepen*?

*Conflicterende of rivaliserende groepen zijn groepen mensen, organisaties, of entiteiten die tegenovergestelde belangen, doelen, waarden, of posities hebben en daardoor in conflict zijn met elkaar. Deze conflicten kunnen variëren van ideologische en politieke geschillen tot territoriale geschillen of sociale tegenstellingen.