Stel een beveiligingsplan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Door een beveiligingsplan op te stellen, denk je na over de inzet van (vrijwillige en/of professionele) bewakingsagenten en over de preventieve aanpak van belangrijke veiligheidsrisico’s, zoals diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, enz. Daarnaast ontstaat er ook een groter gevoel van veiligheid onder de bezoekers en kan je anticiperen op onveilige situaties en individuen.

Wat?

In een beveiligingsplan staat beschreven (1) van welke vorm van private bewaking gebruik zal worden gemaakt, (2) welke bewakingsactiviteiten zullen plaatsvinden en (3) welke bijkomende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

De omvang van dit plan is afhankelijk van de aard en omvang van je evenement. Bij kleine evenementen en bij evenementen met een laag veiligheidsrisico, is een eenvoudig plan voldoende. Bij een grootschalig evenement of een evenement waar het risico op opstootjes en verstoring van de openbare orde veel groter is, is dit plan aanzienlijk uitgebreider.

Heb minstens aandacht voor private bewaking, bewakingsactiviteiten en beveiligingsmaatregelen in je beveiligingsplan.

1. PRIVATE BEWAKING

Bij evenementen kan men gebruik maken van drie vormen van private bewaking: een private professionele bewakingsfirma, een eigen interne bewakingsdienst, en/of vrijwilligers.

Een private professionele bewakingsfirma
Deze bewaking is aan een strenge wetgeving onderworpen. Zowel de bewakingsondernemingen zelf als de personen die activiteiten hierin uitvoeren, moeten aan een heel aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Ga dus altijd goed na of de professionele bewakingsfirma wel degelijk vergund is. Je kan de erkende bewakingsondernemingen opzoeken op vigilis.be. Check regelmatig de website als je een evenement organiseert, aangezien deze lijst weleens snel durft wijzigen door o.a. incidenten die zich voordoen.

Kenmerken bewakingsagenten  
Bewakingsagenten moeten niet enkel rust en professionaliteit uitstralen, maar ook voldoende zelfvertrouwen. Daarnaast moeten ze ook proactief en adequaat kunnen handelen, dus met andere woorden in staat zijn om in te schatten of er ingegrepen moet worden in een bepaalde situatie.


Een eigen interne bewakingsdienst
Deze bewaking organiseren is in principe verbonden aan een vergunning. Om die te krijgen, moet je aan de strikte voorwaarden uit de Wet Private en Bijzondere Veiligheid voldoen.

Vrijwilligers
De wet voorziet een uitzonderingsregime voor de bewaking bij niet-commerciële evenementen in het verenigingsleven. Zo hoeft een vereniging die zelf een evenement organiseert en bewakingsactiviteiten wil uitvoeren geen vergunning aan te vragen en is ze niet onderworpen aan de verplichtingen waaraan bewakingsondernemingen moeten voldoen.

Belangrijk!  Om te kunnen genieten van het uitzonderingsregime voor de bewaking bij niet-commerciële evenementen in het verenigingsleven, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
 • navigate_nextDe vereniging mag geen winstoogmerk beogen.
 • navigate_nextDe vereniging moet een ander doel hebben dan het organiseren van evenementen.
 • navigate_nextDe personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben op zijn minst een aanwijsbare band met de vereniging.
 • navigate_nextDe bewakingsactiviteit moet steeds onbezoldigd worden uitgevoerd: geen enkele vorm van betaling, fooi of beloning is dus toegestaan.
 • navigate_nextDe activiteiten mogen slechts door de organisator sporadisch worden georganiseerd, nl. max. viermaal per jaar.
 • navigate_nextDe personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen.
 • Professionele bewakingsagenten of politieagenten kunnen dus nooit ingezet worden als vrijwilliger voor bewakingsactiviteiten. De burgemeester moet altijd zijn toestemming geven, na advies van de korpschef.


2. BEWAKINGSACTIVITEITEN

Bewakingsagenten kunnen instaan voor de bewaking van goederen (i.e. statische bewaking van roerende en onroerende goederen) en persoonscontrole (i.e. controle en toezicht op het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement). Op een evenement kunnen ook nog bijkomende bewakingsactiviteiten plaatsvinden, zoals ingangs- en uitgangscontrole, toezicht houden op mensenmassa’s, patrouilleren op de parking, hulp en bijstand bieden aan personen, … . Nagaan of iemand iets heeft gestolen, controleren of iemand drugs bij zich draagt en controleren van fototoestellen bij bezoekers zijn niet toegestaan. Beschrijf in je beveiligingsplan welke bewakingsactiviteiten door de bewakingsagenten zullen worden uitgevoerd.

Let op!  Vrijwilligers mogen alles wat betreft persoonscontrole en verkeersbegeleiding doen, maar hebben – ten opzichte van professionele bewakingsagenten – geen bevoegdheid om de uitgang te controleren, om personen te beschermen en/of om goederen op een festivalcamping te controleren.


3. BIJKOMENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Beschrijf in je beveiligingsplan ook nog welke bijkomende maatregelen je neemt om de veiligheid van je bezoekers te waarborgen. Denk hierbij aan maatregelen ter preventie van diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, … . Een uitgebreide omschrijving van bijkomende maatregelen kan je vinden onder risicogebonden maatregelen: diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, terroristische aanslag, en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Let op!  Bezoekers van een evenement kunnen systematisch onderwerpen worden aan een toegangscontrole door bewakingsagenten. Deze controles zijn daarentegen niet altijd mogelijk bij personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement. Denk aan dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers of betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator. Medewerkers van een evenement mogen dus niet op initiatief van de organisator worden onderworpen aan een veiligheidscontrole.

Als je toch een veiligheidscontrole wilt uitvoeren bij je medewerkers, dient volgend stappenplan gevolgd te worden. Voor een uitgebreide toelichting van deze stappen, kan je hier terecht.
 • navigate_nextDe politiedienst stelt een risicoanalyse op
 • navigate_nextOp basis van deze risicoanalyse bepaalt de lokale bevoegde overheid van bestuurlijke politie de maatregelen die nodig zijn voor een veilig verloop van een evenement, bv. een veiligheidscontrole van medewerkers
 • navigate_nextDe draagwijdte, criteria, en de te controleren categorieën van personen worden vastgelegd in een gemeentelijke politieverordening
 • navigate_nextDe voorafgaande veiligheidscontroles worden uitgevoerd door de politiediensten
 • navigate_nextDe politiediensten treden in overleg indien er tijdens deze controles elementen naar boven komen die aanleiding geven tot een negatief advies aangaande de toegang van een medewerker tot een evenement
 • navigate_nextNa de controle geven de politiediensten hun advies aan de burgemeester omtrent het veiligheidsrisico. De burgemeester heeft hier de eindverantwoordelijkheid in.
 • navigate_nextWanneer er een negatieve beslissing wordt genomen door de burgemeester, weigert de organisator de toegang tot het evenement aan betrokkene.
 • navigate_nextIndien de betrokkene niet akkoord gaat met de beslissing, kan hiertegen een verzoek tot schorsing/nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.

Wet- en regelgeving?

Als organisator ben je niet verplicht om een beveiligingsplan op te stellen, maar het is wel aan te raden.

De Wet Private Veiligheid van 2 oktober 2017 - die de Wet-Tobback uit 1990 vervangt - regelt het kader waarin de bewakingssector werkt. Deze wet omschrijft hoe bewaking bij evenementen georganiseerd kan worden en geeft een strikte omschrijving van welke bewakingsactiviteiten toegelaten zijn op een evenement.

De Wet Private en Bijzondere Veiligheid beschrijft geen minimumaantal in te zetten bewakingsagenten bij een evenement. De ingezette capaciteit vloeit meestal verder uit een politiereglement of een beslissing van de burgemeester. Die vraagt daarvoor eerst advies aan de lokale politiechef en de brandweer. Elk besluit van een overheid moet voldoen aan de principes van behoorlijk bestuur. Het moet m.a.w. zorgvuldig onderzocht en helder gemotiveerd zijn. Je kan echter steeds in gesprek gaan met je gemeentebestuur over het aantal in te zetten bewakingsagenten. Het soort activiteit, het muziekgenre, de plaats die alcohol inneemt op het evenement, het te verwachten aantal bezoekers, … kunnen meebepalen hoeveel mensen (vrijwilligers en/of professionelen) nodig zijn.

De FOD Binnenlandse zaken houdt toezicht op de correcte naleving van deze wet en legt in geval van inbreuken sancties op. Wie een inbreuk pleegt op een bepaling van de bewakingswet of op een van haar uitvoeringsbesluiten kan beboet worden met een administratieve geldboete gaande van 25 tot 25.000 euro.

Meer weten?

 • navigate_nextDe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kan je hier bekijken.

 • navigate_nextHet toepassingsgebied, de verantwoordelijkheden, het wettelijk kader en de modaliteiten van de veiligheidscontrole van medewerkers, vind je in de ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen.

 • navigate_nextOp de website van ikorganiseer.be kan je terecht voor een handig overzicht en meer informatie over de bewakingsactiviteiten die zijn toegestaan op festivals en evenementen.

 • navigate_nextHier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

> Terug naar de lijst

Stel een beveiligingsplan op

Wie?

Aan te raden voor elk evenement.

Waarom?

Door een beveiligingsplan op te stellen, denk je na over de inzet van (vrijwillige en/of professionele) bewakingsagenten en over de preventieve aanpak van belangrijke veiligheidsrisico’s, zoals diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, enz. Daarnaast ontstaat er ook een groter gevoel van veiligheid onder de bezoekers en kan je anticiperen op onveilige situaties en individuen.

Wat?

In een beveiligingsplan staat beschreven (1) van welke vorm van private bewaking gebruik zal worden gemaakt, (2) welke bewakingsactiviteiten zullen plaatsvinden en (3) welke bijkomende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

De omvang van dit plan is afhankelijk van de aard en omvang van je evenement. Bij kleine evenementen en bij evenementen met een laag veiligheidsrisico, is een eenvoudig plan voldoende. Bij een grootschalig evenement of een evenement waar het risico op opstootjes en verstoring van de openbare orde veel groter is, is dit plan aanzienlijk uitgebreider.

Heb minstens aandacht voor private bewaking, bewakingsactiviteiten en beveiligingsmaatregelen in je beveiligingsplan.

1. PRIVATE BEWAKING

Bij evenementen kan men gebruik maken van drie vormen van private bewaking: een private professionele bewakingsfirma, een eigen interne bewakingsdienst, en/of vrijwilligers.

Een private professionele bewakingsfirma
Deze bewaking is aan een strenge wetgeving onderworpen. Zowel de bewakingsondernemingen zelf als de personen die activiteiten hierin uitvoeren, moeten aan een heel aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Ga dus altijd goed na of de professionele bewakingsfirma wel degelijk vergund is. Je kan de erkende bewakingsondernemingen opzoeken op vigilis.be. Check regelmatig de website als je een evenement organiseert, aangezien deze lijst weleens snel durft wijzigen door o.a. incidenten die zich voordoen.

Kenmerken bewakingsagenten  
Bewakingsagenten moeten niet enkel rust en professionaliteit uitstralen, maar ook voldoende zelfvertrouwen. Daarnaast moeten ze ook proactief en adequaat kunnen handelen, dus met andere woorden in staat zijn om in te schatten of er ingegrepen moet worden in een bepaalde situatie.


Een eigen interne bewakingsdienst
Deze bewaking organiseren is in principe verbonden aan een vergunning. Om die te krijgen, moet je aan de strikte voorwaarden uit de Wet Private en Bijzondere Veiligheid voldoen.

Vrijwilligers
De wet voorziet een uitzonderingsregime voor de bewaking bij niet-commerciële evenementen in het verenigingsleven. Zo hoeft een vereniging die zelf een evenement organiseert en bewakingsactiviteiten wil uitvoeren geen vergunning aan te vragen en is ze niet onderworpen aan de verplichtingen waaraan bewakingsondernemingen moeten voldoen.

Belangrijk!  Om te kunnen genieten van het uitzonderingsregime voor de bewaking bij niet-commerciële evenementen in het verenigingsleven, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
 • navigate_nextDe vereniging mag geen winstoogmerk beogen.
 • navigate_nextDe vereniging moet een ander doel hebben dan het organiseren van evenementen.
 • navigate_nextDe personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben op zijn minst een aanwijsbare band met de vereniging.
 • navigate_nextDe bewakingsactiviteit moet steeds onbezoldigd worden uitgevoerd: geen enkele vorm van betaling, fooi of beloning is dus toegestaan.
 • navigate_nextDe activiteiten mogen slechts door de organisator sporadisch worden georganiseerd, nl. max. viermaal per jaar.
 • navigate_nextDe personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen.
 • Professionele bewakingsagenten of politieagenten kunnen dus nooit ingezet worden als vrijwilliger voor bewakingsactiviteiten. De burgemeester moet altijd zijn toestemming geven, na advies van de korpschef.


2. BEWAKINGSACTIVITEITEN

Bewakingsagenten kunnen instaan voor de bewaking van goederen (i.e. statische bewaking van roerende en onroerende goederen) en persoonscontrole (i.e. controle en toezicht op het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement). Op een evenement kunnen ook nog bijkomende bewakingsactiviteiten plaatsvinden, zoals ingangs- en uitgangscontrole, toezicht houden op mensenmassa’s, patrouilleren op de parking, hulp en bijstand bieden aan personen, … . Nagaan of iemand iets heeft gestolen, controleren of iemand drugs bij zich draagt en controleren van fototoestellen bij bezoekers zijn niet toegestaan. Beschrijf in je beveiligingsplan welke bewakingsactiviteiten door de bewakingsagenten zullen worden uitgevoerd.

Let op!  Vrijwilligers mogen alles wat betreft persoonscontrole en verkeersbegeleiding doen, maar hebben – ten opzichte van professionele bewakingsagenten – geen bevoegdheid om de uitgang te controleren, om personen te beschermen en/of om goederen op een festivalcamping te controleren.


3. BIJKOMENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Beschrijf in je beveiligingsplan ook nog welke bijkomende maatregelen je neemt om de veiligheid van je bezoekers te waarborgen. Denk hierbij aan maatregelen ter preventie van diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, … . Een uitgebreide omschrijving van bijkomende maatregelen kan je vinden onder risicogebonden maatregelen: diefstal, (online) oplichting, agressie en geweld, terroristische aanslag, en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Let op!  Bezoekers van een evenement kunnen systematisch onderwerpen worden aan een toegangscontrole door bewakingsagenten. Deze controles zijn daarentegen niet altijd mogelijk bij personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement. Denk aan dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers of betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator. Medewerkers van een evenement mogen dus niet op initiatief van de organisator worden onderworpen aan een veiligheidscontrole.

Als je toch een veiligheidscontrole wilt uitvoeren bij je medewerkers, dient volgend stappenplan gevolgd te worden. Voor een uitgebreide toelichting van deze stappen, kan je hier terecht.
 • navigate_nextDe politiedienst stelt een risicoanalyse op
 • navigate_nextOp basis van deze risicoanalyse bepaalt de lokale bevoegde overheid van bestuurlijke politie de maatregelen die nodig zijn voor een veilig verloop van een evenement, bv. een veiligheidscontrole van medewerkers
 • navigate_nextDe draagwijdte, criteria, en de te controleren categorieën van personen worden vastgelegd in een gemeentelijke politieverordening
 • navigate_nextDe voorafgaande veiligheidscontroles worden uitgevoerd door de politiediensten
 • navigate_nextDe politiediensten treden in overleg indien er tijdens deze controles elementen naar boven komen die aanleiding geven tot een negatief advies aangaande de toegang van een medewerker tot een evenement
 • navigate_nextNa de controle geven de politiediensten hun advies aan de burgemeester omtrent het veiligheidsrisico. De burgemeester heeft hier de eindverantwoordelijkheid in.
 • navigate_nextWanneer er een negatieve beslissing wordt genomen door de burgemeester, weigert de organisator de toegang tot het evenement aan betrokkene.
 • navigate_nextIndien de betrokkene niet akkoord gaat met de beslissing, kan hiertegen een verzoek tot schorsing/nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.

Wet- en regelgeving?

Als organisator ben je niet verplicht om een beveiligingsplan op te stellen, maar het is wel aan te raden.

De Wet Private Veiligheid van 2 oktober 2017 - die de Wet-Tobback uit 1990 vervangt - regelt het kader waarin de bewakingssector werkt. Deze wet omschrijft hoe bewaking bij evenementen georganiseerd kan worden en geeft een strikte omschrijving van welke bewakingsactiviteiten toegelaten zijn op een evenement.

De Wet Private en Bijzondere Veiligheid beschrijft geen minimumaantal in te zetten bewakingsagenten bij een evenement. De ingezette capaciteit vloeit meestal verder uit een politiereglement of een beslissing van de burgemeester. Die vraagt daarvoor eerst advies aan de lokale politiechef en de brandweer. Elk besluit van een overheid moet voldoen aan de principes van behoorlijk bestuur. Het moet m.a.w. zorgvuldig onderzocht en helder gemotiveerd zijn. Je kan echter steeds in gesprek gaan met je gemeentebestuur over het aantal in te zetten bewakingsagenten. Het soort activiteit, het muziekgenre, de plaats die alcohol inneemt op het evenement, het te verwachten aantal bezoekers, … kunnen meebepalen hoeveel mensen (vrijwilligers en/of professionelen) nodig zijn.

De FOD Binnenlandse zaken houdt toezicht op de correcte naleving van deze wet en legt in geval van inbreuken sancties op. Wie een inbreuk pleegt op een bepaling van de bewakingswet of op een van haar uitvoeringsbesluiten kan beboet worden met een administratieve geldboete gaande van 25 tot 25.000 euro.

Meer weten?

 • navigate_nextDe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kan je hier bekijken.

 • navigate_nextHet toepassingsgebied, de verantwoordelijkheden, het wettelijk kader en de modaliteiten van de veiligheidscontrole van medewerkers, vind je in de ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen.

 • navigate_nextOp de website van ikorganiseer.be kan je terecht voor een handig overzicht en meer informatie over de bewakingsactiviteiten die zijn toegestaan op festivals en evenementen.

 • navigate_nextHier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

> Terug naar de lijst