Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot geluidsnormen wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk publiek toegankelijk evenement waar een vorm van elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Waarom?

De regelgeving voor muziekactiviteiten is er niet enkel om hinder en overlast te beperken voor de buurtbewoners, maar ook om gehoorschade bij de bezoeker van het muziekevenement te voorkomen.

Wat?

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. Een muziekactiviteit moet steeds aan beide normen voldoen, met uitzondering van een aantal specifieke situaties. Onderstaande informatie focust op geluidsnormen voor de muziekactiviteit zelf.

INDELING VAN MUZIEKACTIVEITEN

Volgens VLAREM II is elke vorm van elektronische versterkte muziek een ‘muziekactiviteit’, dus ook het afspelen van elektronisch versterkte muziek zonder dat daarbij een specifieke activiteit zoals fuif of feest wordt georganiseerd. Afhankelijk van het maximaal toegestane geluidsniveau en de aard van de muziekactiviteit wordt een muziekactiviteit in VLAREM II beschouwd als een niet-ingedeelde inrichting (ook muziekactiviteiten in private huizen en tuinen vallen hieronder) of als een ingedeelde inrichting.

Muziekactiviteiten in een private inrichting vallen altijd onder de niet-ingedeelde inrichtingen waarvoor de voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 6.7 van VLAREM II. Private inrichtingen zijn woningen, aanhorigheden, tuinen en in het algemeen alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Voor private inrichtingen bepaalt hoofdstuk 6.7 van VLAREM II geen maximaal geluidsniveau. Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in private inrichtingen’ in deel 3 – Stroomschema’ voor meer informatie.

Muziekactiviteiten in openlucht of tent vallen altijd onder de niet-ingedeelde inrichtingen waarvoor de voorwaarden staan beschreven in hoofdstuk 6.7 van VLAREM II. Ze worden beschouwd als een openbare inrichting tenzij ze plaatsvinden in een private inrichting. Het gaat onder andere over het spelen van elektronisch versterkte muziek op allerlei muziekactiviteiten in openlucht of tent zoals een festival, fuif, braderij, schoolfeest op de speelplaats of in de schooltuin, een carnavalstoet, kermis, strand- en zomerbars, … Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in openlucht of tent’ in deel 3 – Stroomschema’ om na te gaan aan welke wettelijke voorwaarden de muziekactiviteit moet voldoen.

Muziekactiviteiten die plaatsvinden in een lokaal of zaal die voor het publiek toegankelijk is, zijn openbare inrichtingen. Ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt. Het gaat onder andere om muziekactiviteiten in een jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, concertzaal, feestzaal, schoolrefter, chiro- of scoutslokaal, voetbalkantine, repetitieruimte met publiek, … . Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in openbare inrichtingen (lokaal of zaal)’ in deel 3 – Stroomschema’ om na te gaan aan welke wettelijke voorwaarden de muziekactiviteit moet voldoen.

Let op! Vaak zijn er lokaal bijkomend politiereglementen van toepassing of zijn goedkeuringen zoals door de brandweer of voor de inname van het openbaar domein nodig. Bovendien heeft de lokale overheid altijd het laatste woord en kan geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.


VERPLICHTINGEN VOOR OPENBARE INRICHTINGEN

Er zijn verschillende verplichtingen van toepassing op openbare inrichtingen. Uitzondering hierop is het respecteren van de geluidsnormen in de omgeving. Deze zijn zowel voor private als voor openbare inrichtingen van toepassing.

1. Het geluid gedurende de hele activiteit meten, opvolgen, bijsturen en eventueel registreren
Vanaf volumes hoger dan 85 dB(A) LAeq ben je verplicht het geluid weer te geven, te meten, op te volgen en indien nodig bij te sturen met een reglementair meettoestel (dat je kan lenen, huren of kopen). Belangrijk hierbij is dat het meettoestel aan een aantal kenmerken voldoet. Ook moet een correcte, representatieve meting worden uitgevoerd op een plaats waar het volume zoveel mogelijk overeenkomt met het gemiddelde volume dat alle luisteraars te verwerken krijgen. Tot slot is ook de positie van de meetmicrofoon belangrijk en moet deze aan een aantal criteria voldoen.

Tip! Een overzicht van de kenmerken waar het meettoestel aan moet voldoen, hoe je een representatieve meting uitvoert en de criteria waar de positie van de meetmicrofoon aan moet voldoen, vind je terug in de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 5’ van het Vlaams Departement Omgeving. Deze brochure neemt je stap voor stap mee vanaf de keuze van een meettoestel tot het uitvoeren van een meting.


Vanaf volumes hoger dan 95 dB(A) LAeq ben je verplicht het geluid ook te registreren. Je registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsniveau gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Deze geregistreerde meetgegevens moeten minstens één maand bijgehouden worden. Op die manier kan in geval van klachten of discussies achteraf altijd worden aangetoond dat de regelgeving is gerespecteerd

De controle van het geluidsniveau gebeurt meestal door een lokale instantie (bv. een milieuambtenaar of politieagent). Soms komt er een Vlaamse inspecteur langs. Controleurs meten het geluidsniveau steeds op de wettelijk bepaalde meetplaats. Zowel het geluid van de muziek als het omgevingsgeluid worden dan gemeten.

2. Maak het toegestane maximaal niveau kenbaar
Vanaf volumes hoger dan 85 dB(A) LAeq ben je verplicht het toegestane maximaal geluidsniveau in LAeq,15min kenbaar te maken op een duidelijk zichtbare plaats aan de ingang van de muziekactiviteit en aan de mengtafel. Dit hoeft niet elektronisch op een scherm worden weergegeven maar mag ook door het ophangen van een papier met daarop duidelijk gedrukt het maximaal geluidsniveau dat toegelaten is. Zorg er in dat geval voor dat de cijfers voldoende groot en goed leesbaar zijn. Hiervoor is in Vlaanderen geen specifiek sjabloon beschikbaar of verplicht

3. Gratis oordopjes voorzien voor het publiek
Vanaf volumes hoger dan 95 dB(A) LAeq moeten er gratis oordopjes voor het publiek beschikbaar zijn. De gratis oordoppen moeten ter beschikking zijn van wie er behoefte aan heeft en moeten dus niet uitgedeeld worden aan alle aanwezigen. Ze bieden een dempingsvermogen tot 15 decibel. De exploitant of organisator kiest zelf welke soort van oordopjes worden aangeboden. Vlarem II legt hier geen specifieke eisen voorop.

Quality Nights  
Ben je al op de hoogte van het Quality Nights initiatief? Quality Nights is een charter dat ondertekend wordt door een club of (dance-)event, VAD, de lokale preventiepartner en de lokale overheid. Door het Quality Nights Charter te ondertekenen en minimum zes services te implementeren, tonen uitgaansgelegenheden of dance-events dat ze begaan zijn met het welzijn en de veiligheid van hun klanten. Het aanbieden van gratis oordopjes is één van deze zes services. Ontdek alles over dit initiatief op de Quality Nights-website.


4. Een geluidsplan
Het geluidsplan is alleen verplicht voor de permanente geluidsinstallatie. Hieronder verstaan we de installatie die langere tijd in de inrichting aanwezig is en die gebruikt wordt voor het spelen van muziek tot 100 dB(A) LAeq,60min. Voor kortdurende evenementen in de vergunde inrichting waarvoor een externe geluidsinstallatie gebruikt wordt, is het niet verplicht een geluidsplan op te maken. Raadpleeg de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 4’ voor de specifieke voorwaarden voor het opstellen van een geluidsplan en het doel van zo’n plan.

5. Een akoestisch onderzoek
Het akoestisch onderzoek is alleen verplicht voor een nieuwe inrichting met muziekactiviteiten. Let op! De vergunningverlenende overheid kan ook aan bestaande ingedeelde inrichtingen met muziekactiviteiten een akoestisch onderzoek opleggen, bijvoorbeeld bij klachten of vastgestelde overschrijdingen van de omgevingsnormen. Raadpleeg de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 4’ voor de specifieke voorwaarden voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek en het doel van zo’n onderzoek.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de wet -en regelgeving over het gebruik van elektronisch versterkte muziek (i.e., de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM)) na te leven. Het schema geluidsnormen muziekactiviteiten biedt een handig overzicht van de regelgeving. Gebruik het om aan de hand van ja-nee-vragen te achterhalen wat de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor de verschillende soorten muziekactiviteiten zijn.

Meer weten?

  • navigate_nextHet gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. Hier kan je terecht voor een handig overzicht van de regelgeving, een handleiding & een aantal veelgestelde vragen over de regelgeving muziekactiviteiten.

  • navigate_nextOm wegwijs te geraken in de regelgeving voor geluidsnormen stelde het Departement Omgeving een aantal publicaties ter beschikking die toelichting geven over verschillende aspecten van de regelgeving voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek zoals opgenomen in VLAREM II.

  • navigate_nextNaast geluidsnormen voor de muziekactiviteit zelf, zijn er ook geluidsnormen voor de omgeving van kracht. Een overzicht van de geldende regelgeving in verband met omgevingsgeluid vind je in deel 6 - Geluidsnormen in de omgeving.

  • navigate_nextOp de website ikorganiseer.be vind je meer informatie over geluidsnormen op evenementen.

  • navigate_nextVoor het Brusselse Gewest gelden er sinds 2018 nieuwe geluidsnormen. Die regels vind je in deze brochure.

> Terug naar de lijst

Zorg dat de wet- en regelgeving met betrekking tot geluidsnormen wordt nageleefd

Wie?

Verplicht voor elk publiek toegankelijk evenement waar een vorm van elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Waarom?

De regelgeving voor muziekactiviteiten is er niet enkel om hinder en overlast te beperken voor de buurtbewoners, maar ook om gehoorschade bij de bezoeker van het muziekevenement te voorkomen.

Wat?

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. Een muziekactiviteit moet steeds aan beide normen voldoen, met uitzondering van een aantal specifieke situaties. Onderstaande informatie focust op geluidsnormen voor de muziekactiviteit zelf.

INDELING VAN MUZIEKACTIVEITEN

Volgens VLAREM II is elke vorm van elektronische versterkte muziek een ‘muziekactiviteit’, dus ook het afspelen van elektronisch versterkte muziek zonder dat daarbij een specifieke activiteit zoals fuif of feest wordt georganiseerd. Afhankelijk van het maximaal toegestane geluidsniveau en de aard van de muziekactiviteit wordt een muziekactiviteit in VLAREM II beschouwd als een niet-ingedeelde inrichting (ook muziekactiviteiten in private huizen en tuinen vallen hieronder) of als een ingedeelde inrichting.

Muziekactiviteiten in een private inrichting vallen altijd onder de niet-ingedeelde inrichtingen waarvoor de voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 6.7 van VLAREM II. Private inrichtingen zijn woningen, aanhorigheden, tuinen en in het algemeen alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Voor private inrichtingen bepaalt hoofdstuk 6.7 van VLAREM II geen maximaal geluidsniveau. Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in private inrichtingen’ in deel 3 – Stroomschema’ voor meer informatie.

Muziekactiviteiten in openlucht of tent vallen altijd onder de niet-ingedeelde inrichtingen waarvoor de voorwaarden staan beschreven in hoofdstuk 6.7 van VLAREM II. Ze worden beschouwd als een openbare inrichting tenzij ze plaatsvinden in een private inrichting. Het gaat onder andere over het spelen van elektronisch versterkte muziek op allerlei muziekactiviteiten in openlucht of tent zoals een festival, fuif, braderij, schoolfeest op de speelplaats of in de schooltuin, een carnavalstoet, kermis, strand- en zomerbars, … Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in openlucht of tent’ in deel 3 – Stroomschema’ om na te gaan aan welke wettelijke voorwaarden de muziekactiviteit moet voldoen.

Muziekactiviteiten die plaatsvinden in een lokaal of zaal die voor het publiek toegankelijk is, zijn openbare inrichtingen. Ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt. Het gaat onder andere om muziekactiviteiten in een jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, concertzaal, feestzaal, schoolrefter, chiro- of scoutslokaal, voetbalkantine, repetitieruimte met publiek, … . Raadpleeg ‘muziekactiviteiten in openbare inrichtingen (lokaal of zaal)’ in deel 3 – Stroomschema’ om na te gaan aan welke wettelijke voorwaarden de muziekactiviteit moet voldoen.

Let op! Vaak zijn er lokaal bijkomend politiereglementen van toepassing of zijn goedkeuringen zoals door de brandweer of voor de inname van het openbaar domein nodig. Bovendien heeft de lokale overheid altijd het laatste woord en kan geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.


VERPLICHTINGEN VOOR OPENBARE INRICHTINGEN

Er zijn verschillende verplichtingen van toepassing op openbare inrichtingen. Uitzondering hierop is het respecteren van de geluidsnormen in de omgeving. Deze zijn zowel voor private als voor openbare inrichtingen van toepassing.

1. Het geluid gedurende de hele activiteit meten, opvolgen, bijsturen en eventueel registreren
Vanaf volumes hoger dan 85 dB(A) LAeq ben je verplicht het geluid weer te geven, te meten, op te volgen en indien nodig bij te sturen met een reglementair meettoestel (dat je kan lenen, huren of kopen). Belangrijk hierbij is dat het meettoestel aan een aantal kenmerken voldoet. Ook moet een correcte, representatieve meting worden uitgevoerd op een plaats waar het volume zoveel mogelijk overeenkomt met het gemiddelde volume dat alle luisteraars te verwerken krijgen. Tot slot is ook de positie van de meetmicrofoon belangrijk en moet deze aan een aantal criteria voldoen.

Tip! Een overzicht van de kenmerken waar het meettoestel aan moet voldoen, hoe je een representatieve meting uitvoert en de criteria waar de positie van de meetmicrofoon aan moet voldoen, vind je terug in de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 5’ van het Vlaams Departement Omgeving. Deze brochure neemt je stap voor stap mee vanaf de keuze van een meettoestel tot het uitvoeren van een meting.


Vanaf volumes hoger dan 95 dB(A) LAeq ben je verplicht het geluid ook te registreren. Je registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsniveau gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Deze geregistreerde meetgegevens moeten minstens één maand bijgehouden worden. Op die manier kan in geval van klachten of discussies achteraf altijd worden aangetoond dat de regelgeving is gerespecteerd

De controle van het geluidsniveau gebeurt meestal door een lokale instantie (bv. een milieuambtenaar of politieagent). Soms komt er een Vlaamse inspecteur langs. Controleurs meten het geluidsniveau steeds op de wettelijk bepaalde meetplaats. Zowel het geluid van de muziek als het omgevingsgeluid worden dan gemeten.

2. Maak het toegestane maximaal niveau kenbaar
Vanaf volumes hoger dan 85 dB(A) LAeq ben je verplicht het toegestane maximaal geluidsniveau in LAeq,15min kenbaar te maken op een duidelijk zichtbare plaats aan de ingang van de muziekactiviteit en aan de mengtafel. Dit hoeft niet elektronisch op een scherm worden weergegeven maar mag ook door het ophangen van een papier met daarop duidelijk gedrukt het maximaal geluidsniveau dat toegelaten is. Zorg er in dat geval voor dat de cijfers voldoende groot en goed leesbaar zijn. Hiervoor is in Vlaanderen geen specifiek sjabloon beschikbaar of verplicht

3. Gratis oordopjes voorzien voor het publiek
Vanaf volumes hoger dan 95 dB(A) LAeq moeten er gratis oordopjes voor het publiek beschikbaar zijn. De gratis oordoppen moeten ter beschikking zijn van wie er behoefte aan heeft en moeten dus niet uitgedeeld worden aan alle aanwezigen. Ze bieden een dempingsvermogen tot 15 decibel. De exploitant of organisator kiest zelf welke soort van oordopjes worden aangeboden. Vlarem II legt hier geen specifieke eisen voorop.

Quality Nights  
Ben je al op de hoogte van het Quality Nights initiatief? Quality Nights is een charter dat ondertekend wordt door een club of (dance-)event, VAD, de lokale preventiepartner en de lokale overheid. Door het Quality Nights Charter te ondertekenen en minimum zes services te implementeren, tonen uitgaansgelegenheden of dance-events dat ze begaan zijn met het welzijn en de veiligheid van hun klanten. Het aanbieden van gratis oordopjes is één van deze zes services. Ontdek alles over dit initiatief op de Quality Nights-website.


4. Een geluidsplan
Het geluidsplan is alleen verplicht voor de permanente geluidsinstallatie. Hieronder verstaan we de installatie die langere tijd in de inrichting aanwezig is en die gebruikt wordt voor het spelen van muziek tot 100 dB(A) LAeq,60min. Voor kortdurende evenementen in de vergunde inrichting waarvoor een externe geluidsinstallatie gebruikt wordt, is het niet verplicht een geluidsplan op te maken. Raadpleeg de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 4’ voor de specifieke voorwaarden voor het opstellen van een geluidsplan en het doel van zo’n plan.

5. Een akoestisch onderzoek
Het akoestisch onderzoek is alleen verplicht voor een nieuwe inrichting met muziekactiviteiten. Let op! De vergunningverlenende overheid kan ook aan bestaande ingedeelde inrichtingen met muziekactiviteiten een akoestisch onderzoek opleggen, bijvoorbeeld bij klachten of vastgestelde overschrijdingen van de omgevingsnormen. Raadpleeg de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten - deel 4’ voor de specifieke voorwaarden voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek en het doel van zo’n onderzoek.

Wet- en regelgeving?

Je bent als organisator verplicht om de wet -en regelgeving over het gebruik van elektronisch versterkte muziek (i.e., de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM)) na te leven. Het schema geluidsnormen muziekactiviteiten biedt een handig overzicht van de regelgeving. Gebruik het om aan de hand van ja-nee-vragen te achterhalen wat de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor de verschillende soorten muziekactiviteiten zijn.

Meer weten?

  • navigate_nextHet gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als voor de bescherming van de omgeving. Hier kan je terecht voor een handig overzicht van de regelgeving, een handleiding & een aantal veelgestelde vragen over de regelgeving muziekactiviteiten.

  • navigate_nextOm wegwijs te geraken in de regelgeving voor geluidsnormen stelde het Departement Omgeving een aantal publicaties ter beschikking die toelichting geven over verschillende aspecten van de regelgeving voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek zoals opgenomen in VLAREM II.

  • navigate_nextNaast geluidsnormen voor de muziekactiviteit zelf, zijn er ook geluidsnormen voor de omgeving van kracht. Een overzicht van de geldende regelgeving in verband met omgevingsgeluid vind je in deel 6 - Geluidsnormen in de omgeving.

  • navigate_nextOp de website ikorganiseer.be vind je meer informatie over geluidsnormen op evenementen.

  • navigate_nextVoor het Brusselse Gewest gelden er sinds 2018 nieuwe geluidsnormen. Die regels vind je in deze brochure.

> Terug naar de lijst